A- خارجی یا داخلی بودن لقاح در هر گروه از مهره داران

ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران پنج گروه مهره داران اند .

الف – درباره خارجی یا داخلی بودن لقاح در هر گروه از آنها نظر خود را با استدلال بیان کنید.

ب – افراد کدام گروه از زاده هایشان مراقبت می کنند؟ 

ج – در مهره داران، جانوران ماده ای که لقاح خارجی دارند، نسبت به آنهایی که لقاح داخلی دارند، چندین برابر گامت تولید می کنند. به نظر شما دلیل این پدیده چیست؟

د – توضیح دهید احتمال زنده ماندن زاده ها (فرزندان) ، در رشد و نمو تخم در بیرون از بدن بیشتر است یا درون بدن ؟‌

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری