سفرنامه يکى از ايرانيانى که در زمان ناصرالدىن شاه به اروپا سفر کرده است

A – سفرنامه یکى از ایرانیانى که در زمان ناصرالدىن شاه به اروپا سفر کرده است ( سفرنامه عزالدوله )

تحقیق در مورد سفرنامه یکى از ایرانیانى که در زمان ناصرالدىن شاه به اروپا سفر کرده است ( سفرنامه عزالدوله )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت  

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )