يك روز در اردو

A – یک روز در اردو

مجسم کنید گروه شما یک روز را در اردو سپری کرده و مسائل زیر پیش آمده است. گفت وگو کنید و دربارۀ هریک از موقعیت های زیر تصمیم بگیرید .

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب :روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )