تحقيق در مورد کدامیک از عوامل تولید مهم ترند؟

A – کدامیک از عوامل تولید مهم ترند

تحقیق در مورد کدامیک از عوامل تولید مهم ترند؟ چرا؟

اگر بخواهیم تولید امروز را با گذشته مقایسه کنیم کدام عوامل تولید بیشتر تغییر کرده اند؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )