در کدام استان های کشورمانبیشتر از کاریز استفاده می شود

A – کدام استان های کشورمان بیشتر از کاریز استفاده می شود

در کدام استان های کشورمان برای بهره برداری از آب های زیرزمینی بیشتر از کاریز استفاده می شود

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری 

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه