تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی تهیه فهرستی از چند بیماری غیر واگیر و علت آنها و بیماری وبا

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی تهیه فهرستی از چند بیماری غیر واگیر و علت آنها و بیماری وبا

الف : فایل پاورپوینت  

ب : پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: فایل کتابچه