تحقیق و جمع آوری اطلاعات در باره ی آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی یا بیشتر انجام پذیر باشد ؟ تصوّر کنید که انرژی نتواند از یک شکل به شکل دیگر تغییر یابد. در این صورت چه مشکلاتی در زندگی ما پیش می آید.

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در باره ی آیا می توانید وسیله یا پدیده ای معرفی کنید که در آن دو تبدیل انرژی یا بیشتر انجام پذیر باشد ؟ تصوّر کنید که انرژی نتواند از یک شکل به شکل دیگر تغییر یابد. در این صورت چه مشکلاتی در زندگی ما پیش می آید.