تحقیق و جمع آوری اطلاعات در باره ی چگونه می توان خودرویی ساخت که با استفاده از انرژی الکتریکی حرکت کند

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره چگونه می توان خودرویی ساخت که با استفاده از انرژی الکتریکی حرکت کند . این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد .