تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سُرنخوردن خودرو ها، چه کارهایی انجام می شود؟

تحقيق و جمع آوري اطلاعات در مورد برای افزایش اصطکاک در روزهای برفی و سُرنخوردن خودرو ها، چه کارهایی انجام می شود؟

الف : فایل پاورپوینت

ب :فایل کتابچه

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری