درباره ی مهم ترین زمین لرزه های ۵۰ سال اخیر ایران، از نظر محلّ وقوع و خسار تهای وارد شده، اطّلاعات جمع آوری کنید .

درباره ی مهم ترین زمین لرزه های ۵۰ سال اخیر ایران، از نظر محلّ وقوع و خسار تهای وارد شده، اطّلاعات جمع آوری کنید .

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب :  فایل کتابچه

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری