درباره ی یک کارخانه در محلّ زندگی خود اطّلاعاتی جمع آوری کنید :

درباره ی یک کارخانه در محلّ زندگی خود اطّلاعاتی جمع آوری کنید:

(  این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل کتابچه

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری