هریک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ میکنند

هریک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ میکنند .

 هریک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ میکنند

این تحقیق قابل ارائه به عنوان تکلیف درسی داشته  و به ۵ صورت ذیل تهیه گردیده است

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل کتابچه

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه: پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری