با افراد سالمند خانواده یا فامیل گفت وگو کنید و بپرسید و تحقیق کنید که در زمان گذشته ، گرم کردن خانه ، پخت و پز و حمل و نقل چه تفاو تهایی با امروز داشته است و آیا آنها نیز از این همه وسایل خانگی برقی استفاده میکرده اند؟

با افراد سالمند خانواده یا فامیل گفت وگو کنید و بپرسید در زمان گذشته ، گرم کردن خانه ، پخت و پز و حمل و نقل چه تفاو تهایی با امروز داشته است و آیا آنها نیز از این همه وسایل خانگی برقی استفاده میکرده اند؟

الف : فایل پاورپوینت

ب : روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )