فعالیتهایی که به محیط زیست دریا آسیب میرساند

فعالیتهایی را بیان کنید که به محیط زیست دریا آسیب میرساند . سپس بگویید اگر شما مسئول یک منطقه ی ساحلی بودید برای حفظ دریا این نعمت خداوندی چه کارهایی می کردید؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد  )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری