فعالیتهایی که به محیط زیست دریا آسیب میرساند

فعالیتهایی را بیان کنید که به محیط زیست دریا آسیب میرساند . سپس بگویید اگر شما مسئول یک منطقه ی ساحلی بودید برای حفظ دریا این نعمت خداوندی چه کارهایی می کردید؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : روزنامه دیواری