تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره وضعیت تنوع زیستی استان فارس و پیشنهادهایی برای حفظ زیستگاه های طبیعی و جانداران این استان

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره وضعیت تنوع زیستی استان فارس و پیشنهادهایی برای حفظ زیستگاه های طبیعی و جانداران این استان ( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد  )