تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد اقدامات امیرکبیر را در زمینهٔ حقوق شهروندی و توسعهٔ علمی و فرهنگی

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درمورد اقدامات امیرکبیر را در زمینهٔ حقوق شهروندی و توسعهٔ علمی و فرهنگی