تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد اقدامات امیرکبیر را در زمینهٔ حقوق شهروندی و توسعهٔ علمی و فرهنگی

تحقيق و جمع آوري اطلاعات درمورد اقدامات امیرکبیر را در زمینهٔ حقوق شهروندی و توسعهٔ علمی و فرهنگی