تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی ، سه منبع عمدهٔ درآمد حکومت صفوی و مقایسه مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه های مختلف شیوهٔ برگزاری ، محل جشن

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی ، سه منبع عمدهٔ درآمد حکومت صفوی و مقایسه مراسم جشن و شادی در عصر صفوی را با روزگار کنونی از جنبه های مختلف  شیوهٔ برگزاری ، محل جشن

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )