پیش نویس قوانین حفاظت از اقیانوس ها

پیش نویس قوانین حفاظت از اقیانوس ها

پاورپویتاین تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری