تحقیق در مورد چرا دسترسی به دریا و آبهای آزاد اقیانوسها برای کشورها بسیار مهم است

چرا دسترسی به دریا و آبهای آزاد اقیانوسها برای کشورها بسیار مهم است ؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری