تحقیق در مورد خارجی یا داخلی بودن لقاح پنج گروه مهره داران ، افراد کدام گروه از زاده هایشان مراقبت می کنند ؟ دلیل افزایش تولید گامت در جانورانی که لقاح خارجی دارند چیست ؟ احتمال زنده ماندن زاده ها (فرزندان) ، در رشد و نمو تخم در بیرون از بدن بیشتر است یا درون بدن؟

ماهی ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران پنج گروه مهره داران اند . دربارهٔ خارجی یا داخلی بودن لقاح در هر گروه از آنها نظر خود را با استدلال بیان کنید. ب( افراد کدام گروه از زاده هایشان راقبت می کنند؟ پ در مهره داران، جانوران ماده ای که لقاح خارجی دارند، نسبت به آنهایی که لقاح داخلی دارند، چندین برابر گامت تولید می کنند. به نظر شما دلیل این پدیده چیست؟ توضیح دهید احتمال زنده ماندن زاده ها (فرزندان) ، در رشد و نمو تخم در بیرون از بدن بیشتر است یا درون بدن ؟‌

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )