تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد استحکام سنگهای رسوبی بیشتر است یا سنگ های دگرگونی؟ چه عواملی باعث استحکام سنگ های دگرگونی می شود؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد استحکام سنگهای رسوبی بیشتر است یا سنگ های دگرگونی؟ چه عواملی باعث استحکام سنگ های دگرگونی می شود؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب : فایل بروشور  ج : فایل روزنامه دیواری   د: فایل کتابچه   ه :  پکیج کامل (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری