تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی شباهت ها و تفاوتهای آمریکای شمالی و جنوبی از نظر ویژگیهای طبیعی ، دین ، زبان ، فرهنگ و اقتصاد و معرفی دو کشور وسیع قاره آمریکای شمالی و چند کشور از آمریکای مرکزی و جنوبی

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی شباهت ها و تفاوتهای آمریکای شمالی و جنوبی از نظر ویژگیهای طبیعی ، دین ، زبان ، فرهنگ و اقتصاد و معرفی دو کشور وسیع قاره آمریکای شمالی و چند کشور از آمریکای مرکزی و جنوبی

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت  ب : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )   ج : فایل بروشور  د: فایل کتابچه  ه : روزنامه دیواری