دربارهٔ بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

دربارهٔ بارور کردن ابرها و تشکیل باران مصنوعی تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب :  فایل کتابچه

ج : فایل بروشور

د: فایل روزنامه دیواری

ه:  پکیج کامل شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری