با ارائه مطالب و تصاویر دلیل بیاورید که ایلام یک تمدن بوده است ، برای هر ویژگی مدرک ارائه نمایید

با ارائه مطالب و تصاویر دلیل بیاورید که ایلام یک تمدّن بوده است ، برای هر ویژگی مدرک ارائه نمایید

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت

ب : فایل بروشور

ج :فایل کتابچه

د: روزنامه دیواری

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )