دربارۀ مسئولیت های خودتان در خانه و مدرسه فکر کنید. آیا مواردی بوده که مسئولیت های خودتان را به خوبی انجام نداده باشید. از این موضوع چه احساسی دارید؟

دربارۀ مسئولیت های خودتان در خانه و مدرسه فکر کنید. آیا مواردی بوده که مسئولیت های خودتان را به خوبی انجام نداده باشید. از این موضوع چه احساسی دارید؟

الف : فایل پاورپوینت

ب :  روزنامه دیواری

ج : فایل بروشور

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل شامل ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )