چه عواملی موجب از بین رفتن یا آلودگی خاک می شوند

تحقیق و جمع آوری اطلاعات درباره ی  چه عواملی موجب از بین رفتن یا آلودگی خاک می شوند ؟ ( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )