در هر یک از موقعیت های زیر اگر افراد نترسند، چه اتّفاقاتی ممکن است بیفتد؟

در هر یک از موقعیت های زیر اگر افراد نترسند، چه اتّفاقاتی ممکن است بیفتد؟

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل پاورپوینت 

ب : فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه : پکیج کامل  (  شامل پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )