۶- پایه دهم

 

۱- جغرافیای ایران

۲- آمادگی دفاعی

۳- دین و زندگی

۴- فارسی

۵- کارگاه کارآفرینی و تولید

۶- تفکر و سواد رسانه ای