تحقیقات و گزارشات درسی جغرافیای ایران پایه دهم

۱- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد مرزهای آبی شمال و جنوب ایران چه مزیت هایی برای کشور ما به وجود آورده است و چرا تنگه ها ، آبراهه های مهم و استراتژیک محسوب میشوند

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در موردجاده هایی که شهرهای دامنه های جنوبی البرز را به دامنه های شمالی آن ارتباط می دهد بر روی نقشه پیدا کنید . این جاده ها از کنار کدام کوه ها و دره ها عبور می کند؟ تأثیر عملیات ساختمانی و جاده سازی بر ناهمواری های این منطقه چیست ؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد عوامل انسانی مؤثر در تغییر شکل ناهمواری های پیرامون محل زندگی خود

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۴- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ارزشهای اقتصادی دشت های داخلی کشور

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۵-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ارزشهای ارتباطی جلگه های ساحلی شمالی یا جنوبی کشور از نظر بندرها و فعالیتهای اقتصادی و دریانوردی

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۶-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد بازدید از یک ایستگاه هواشناسی

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

 

۷-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد نقش عوامل ، پرفشار جنب حارّه ای ، جهت رشته کوه های البرز و زاگرس و دور بودن از دریاها و منابع رطوبتی را در ایجاد شرایط بیابانی مناطق ایران

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۸-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد پیامدهای منفی عدم توجه به تأثیر اقلیم در معماری و با توجه به تقسیمات آب و هوایی ایران چیست ؟ ویژگی های معماری هر منطقه آب و هوایی چگونه است ؟ 

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۹-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در موردآب مورد نیاز محل زندگی شما از کجا تأمین می شود؟ موارد سوء مصرف آب را در منازل چیست ؟ آیندۀ مردم شهری که منابع آب خود را از دست داده اند چگونه است ؟ اگر آب منزلی برای یک هفته قطع شود، چه مشکلاتی بوجود خواهد آمد ؟ راه کارهایی جهت کاهش مصرف آب وجود دارد ؟ 

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۰-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در موردچه راه هایی برای حفظ حیات وحش دریاها وجود دارد

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۱- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد از ویژگی های جغرافیایی و یا اقتصادی یکی از دریاهای ایران ( دریای عمان )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۲- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد راه حل هایی برای مبارزه با آلودگی دریاها

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۳- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکی از دریاچه های ایران ( دریاچه ارومیه )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۴- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آیا نقش عوامل اثر گذار بر شکل گیری سکونتگاه ها در گذشته و اکنون یکسان است ؟ چه عواملی در سال های اخیر در شکل گیری سکونتگاه ها اثر بیشتری دارد؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۵- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد پیامدهای مثبت و منفی ناشی از مهاجرت معکوس چیست؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۶- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد معایب و محاسن تجارت الکترونیکی چیست ؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۷- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد جاذبه های طبیعی ، تاریخی و فرهنگی استان فارس و راه حل هایی جهت حفظ و نگهداری این جاذبه ها

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )