تحقیقات و گزارشات درسی کتاب دین و زندگی پایه دهم

۱- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد علت انتخاب هدف های مختلف در بین انسان ها چیست؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د: فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آیا وجود شیطان، مانع اختیار و اراده ما در تصمیم گیری ها می شود؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چه رابطه ای میان توانایی ها و سرمایه ها و هدف وجود دارد؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۴_ تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آیا گروهی که راه بی توجهی و غفلت از مرگ را پیش میگیرند، شیوهٔ درستی را انتخاب کرده اند؟

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۵-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد بیان و معرفی برخی از اعمال و رفتارهایی که ناشی از فراموشی و غفلت از آخرت میباشند .

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۶- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چرا برخی از افراد با اینکه می گویند آخرت را قبول دارند، در زندگی خود به گونه ای عمل می کنند که گویی آخرتی در پیش نیست؟ آیا توجه به آخرت، لزوماً بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۷-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چرا برخی از افرادی که پایبندی چندانی به رعایت احکام دین ندارند، می گویند : ما به وجود این مجازات هایی که گفته می شود در قیامت و جهنم هست، اعتقادی نداریم ، شما به این گونه افراد چه پاسخی می دهید؟ 

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت   ب :  فایل بروشور  ج: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۸- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد دو نمونه از استدلال هایی که به بحث امکان معاد می پردازند

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۹-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد رابطه میان آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان و ضرورت وجود معاد 

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د: فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۰ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد اعمال ما چه شاهدانی در قیامت، دارد؟ برخی از وقایعی که در مرحلهٔ دوم قیامت رخ می دهد، بیان کنید.

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

 

۱۱-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برای ثابت قدم ماندن در مسیر قرب به خداوند چه اقداماتی لازم است ؟ مقصود از اینکه رسول خدا برای مسلمانان اسوه است، چیست؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :  فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۲- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چرا در روز قیامت انسان با همان هایی که در دنیا آنها را محبوب خود قرار داده است، همراه و هم نشین می شود و به سرانجام همان ها دچار خواهد شد؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۳- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برای اینکه رابطهٔ دوستی خود را با خدا بیشتر کنیم، چه کارهایی را باید انجام دهیم.

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۴ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد معرفی بزرگترین دشمنان خدا و متجاوزان به حقوق انسانها و راههای مؤثر برای مقابله با آنان 

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۵- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برای تقویت دوستی خود با خداوند، از چه راه هایی میتوان کمک گرفت ؟ برای تقویت بیزاری از باطل و بی تفاوت نبودن در مقابل باطل صفتان چه میتوان کرد؟ چگونه میتوان دریافت که در دوستی با خدا و دشمنی با بدیها صادق هستیم؟ 

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۶- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برای حضور سالم در جامعه، چه پیشنهادهایی برای مردان و زنان دارید؟ با اینکه پوشش بدن و حتی موی سر در دین حضرت مسیح یک امر پسندیده است، برخی جوامع مسیحی نسبت به این موضوع بی توجه اند. به نظر شما، علت آن چیست؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )