تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد اعمال ما چه شاهدانی در قیامت دارد؟ برخی از وقایعی که در مرحله دوم قیامت رخ می دهد، بیان کنید.

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد : 

الف – اعمال ما چه شاهدانی در قیامت دارد؟

ب – برخی از وقایعی که در مرحلهٔ دوم قیامت رخ می دهد، بیان کنید.

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د:فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )