تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکی از تجهیزات دفاعی تولید داخل ( ناوشکن جماران )

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکی از تجهیزات دفاعی تولید داخل ( ناوشکن جماران )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :

الف : فایل  پاورپوینت

ب :  فایل بروشور 

ج : فایل روزنامه دیواری

د: فایل کتابچه

ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

یکیازتجهیزاتدفاعیتولیدداخل