۷- پایه یازدهم

۱- کتاب تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم

۲- انسان و محیط زیست پایه یازدهم

۳-دین و زندگی پایه یازدهم