تحقیقات و گزارشات درسی تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم

۱- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکى از شهرهاى باستانى ایران که در سال هاى اخیر اکتشافات باستان شناسى در آن انجام شده است ( شهر سوخته )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د: فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲-تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد خدمات ایرانیان و سهم آنان در تمدن جهان چیست

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد نقش درباریان و عوامل بیگانه در بدبینی ناصرالدین شاه نسبت به امیر کبیر چه بود

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۴- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکی از مدارسی که در زمان ناصرالدین شاه به شیوهٔ جدید ایجاد شد

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۵- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد چگونه خودکامگی ناصرالدین شاه باعث جلوگیری انجام اصلاحات در کشور میشد

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۶- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد سفرنامهٔ یکى از ایرانیانى را که در زمان ناصرالدىن شاه به اروپا سفر کرده است ( سفرنامه عزالدوله )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۷- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکى از روزنامه هاى زمان ناصرالدىن شاه ( روزنامه وقایع اتفاقیه )

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۸- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد مهاجرت مشروطه خواهان به قم

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۹- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد زندگی و مبارزات مشروطه خواهی ستارخان و باقرخان

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۰ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد فتح تهران توسط مجاهدان هوادار مشروطه

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۱- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد مقاومت های مردمی در جنوب ایران در مقابل نیروهای انگلیسی در جنگ جهانی اول

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۲ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد دولت موقت ملی ( دولت مهاجرین) که در زمان جنگ جهانی اول در کرمانشاه تشکیل شد

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۳ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد تفاوت استعمار نو و استعمار کهنه چیست

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۴  – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد نقش انگلستان را در برکناری احمد شاه

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۵- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد شیوه برخورد مأموران حکومتی با زنان با حجاب در دوره رضاشاه

 

الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری د:فایل کتابچه  ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۶- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ریشه های تاریخی اعتقاد مردم ایران به حجاب و حتی وجود پوشش چادر و حجاب برای خانم ها در ایران باستان

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د: فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۷ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد نقش نظامیان در زمان سلطنت رضاشاه

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۸ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برخورد حکومت رضاشاه با احزاب سیاسی

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۱۹ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد حمایت دولت شوروی از فرقه های تجزیه طلب دموکرات در کردستان و آذربایجان

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۰ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد اولین مقاومت های مجلس شورای ملی در مقابل واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۱ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد زندگی و اقدامات شهید نواب صفوی

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۲- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد مذاکرات نمایندگان مخالف و موافق ملی شدن صنعت نفت درمجلس شورای ملی

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۳- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد قیام ۳۰ تیر

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

 

۲۴ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکی از گروه های وابسته به بیگانه که در زمینه سازی کودتای ۲۸ مرداد نقش داشتند

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۵ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد یکی از شخصیت های داخلی که درکودتای ۲۸ مرداد نقش داشته است

 

الف : فایل  پاورپوینت   ب :  فایل بروشور    ج : فایل روزنامه دیواری   د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۶ –تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کودتای ۲۸ مرداد 

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

 

۲۷ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کمک های آمریکا به ایران در دورهٔ نخست وزیری علی امینی

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۸ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد برنامه های رژیم پهلوی برای اسلام زدایی و محدود کردن روحانیون

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۲۹- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد کشتار مردم به وسیلهٔ مأموران حکومت پهلوی در پانزدهم خرداد ۴۲

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د: فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳۰ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد تبعید امام خمینی چه واکنش هایی در میان مردم و مجامع مذهبی به دنبال داشت

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

 

۳۱ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد زندگی و مبارزات شهید سید علی اندرزگو

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳۲- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد حادثهٔ هولناک ١٧ شهریور

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

 

۳۳- تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد ماموریت ژنرال هایزر در ایران

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج : فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳۴ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد آزادى گروگان هاى آمریکایى

 

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳۵ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد قرارداد الجزایر

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳۶ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد خاطراتی از رشادت های رزمندگان در جبهه های جنگ ( شهید خلبان عباس دوران )

 

الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور  ج :  فایل روزنامه دیواری  د: فایل کتابچه  ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳۷ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد مقایسه مفهوم آزادی در مکتب اسلام و نظام جمهوری را با آزادی در مکتب ها و نظام های سیاسی غرب

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )

 

۳۸ – تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد جوانان و نوجوانان چه نقشی در بیداری اسلامی سال های اخیر داشتند

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )