تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد اگر کسی که به سن تکلیف رسیده است، مرجع تقلید خود را انتخاب نکند، اعمال وی چگونه خواهد بود؟ با چه روشی میتوان مرجع تقلید خود را انتخاب کرد؟

تحقیق و جمع آوری اطلاعات در مورد اگر کسی که به سن تکلیف رسیده است، مرجع تقلید خود را انتخاب نکند، اعمال وی چگونه خواهد بود؟ با چه روشی میتوان مرجع تقلید خود را انتخاب کرد؟

( این تحقیق در آینده نزدیک ارائه میگردد )

این تحقیق به ۵ صورت تهیه گردیده است :  الف : فایل  پاورپوینت  ب :  فایل بروشور   ج :   د: فایل روزنامه دیواری  د:فایل کتابچه   ه: پکیج کامل شامل فایل های ( پاورپوینت ، بروشور ، کتابچه و روزنامه دیواری )